Over MosaLira en Montessori Kindcentrum

Stichting MosaLira voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van zestien scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en drie voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC. MosaLira werkt nauw samen met kindpartners, bijvoorbeeld voor de tussen- en buitenschoolse opvang.

Montessori Kindcentrum Maastricht heeft het initiatief genomen tot de restauratie en herbestemming van de schoolgebouwen aan de Capucijnenstraat. De schoolgebouwen bestaan deels uit gebouwdelen met monumentale status. Het initiatief tot het project is mede tot stand gekomen door een subsidieregeling voor renovatie en herbestemming van monumenten.

Onze dienstverlening

Wij zijn namens MosaLira gevraagd verschillende werkzaamheden te begeleiden. Waaronder sloop- en stripwerkzaamheden, realisatie van de interne verbouwing, realisatie van groot onderhoud. Bijkomende werkzaamheden waren, waarborgen van een veilige bouwlogistiek, minimaliseren van hinder aan het bouwproces binnen het in gebruik zijnde schoolgebouw, minimaliseren van geluidshinder, voorkomen van schade aan omliggende belendingen.